ประกาศนโยบายการปฏิบัติราชการ

– รอบการประเมิน เดือนเมษายน 2561

– รอบการประเมิน เดือนตุลาคม 2561

– รอบการประเมิน เดือนเมษายน 2562

– รอบการประเมิน เดือนตุลาคม 2562

 

 

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

-รอบการประเมิน เดือนเมษายน 2561

-รอบการประเมิน เดือนตุลาคม 2561

-รอบการประเมิน เดือนเมษายน 2562

-รอบการประเมิน เดือนตุลาคม 2562