2017-09-07_10-46-18

ตราสัญลักษณ์กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านบอม

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านบอม เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปีงบประมาณ 2554 ซึ่งได้ทำข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ไว้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. และได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนพร้อมดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ.2554 ปัจจุบันกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านบอม ได้บริหารจัดการกองทุนเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมี นายบุญยงค์ ไชยวงศ์สาย ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม ทำหน้าที่เป็นประธานกองทุนฯ

ผลสัมฤทธิ์

1.เกิดการเรียนรู้ตลอดจนวางแผนแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเอง

2.แก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของชุมชน

ปัญหาอุปสรรค

1.ประชาชนขาดความเข้าใจด้านการบริหารกองทุนฯ

แนวทางแก้ไข

1.จัดการประชุมและแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจเป็นประจำทุกไตรมาส

2.ดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

2.รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

3.ดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

4.จัดทำข้อมูลและแผนดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายและหน่วยบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อเสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

6.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้าน

1.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทะ เป็นที่ปรึกษา

2.สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ เป็นที่ปรึกษา

3.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ

4.นายจรูญ อุบลศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นรองประธานกรรมการ

5.นายก๋อง วงศ์ษา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นรองประธานกรรมการ

6.ผอ.รพ.สต.บ้านบอมหลวง เป็นกรรมการ

7.นายวันชนะ ผาบสายยาน ผู้แทนหมู่บ้าน ม.1 เป็นกรรมการ

8.นายชุติพงษ์ หูทิพย์ ผู้แทนหมู่บ้าน ม.3 เป็นกรรมการ

9.นางจริยาภรณ์ มูลกันทา ผู้แทนหมู่บ้าน ม.4 เป็นกรรมการ

10.นายวิชัย สองมา ผู้แทนหมู่บ้าน ม.5 เป็นกรรมการ

11.นายชมภู ไชยวาล ผู้แทนหมู่บ้าน ม.6 เป็นกรรมการ

12.นางบุญเทียม มูลศรี สมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการ

13.นายวัชรพล สายเครือสด สมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการ

14.นางนงค์วัย อ่อนบุญพงษ์ ตัวแทน อสม. เป็นกรรมการ

15.นางอะทัน ศิริเมือง ตัวแทน อสม. เป็นกรรมการ

16.นางจิดาภา จำปา หัวหน้าสำนักปลัด เป็นกรรมการและ เลขานุการ

17.น.ส.ชฎาพร ใจเชื้อ เจ้าพนักงานธุรการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ