2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 :ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

3.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 :ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

4.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

5.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

6.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 :ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

7.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 :ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

8.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

9.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

10.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

11.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

12.การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

13.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

14.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21

15.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

16.การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า – ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34

17.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

18.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

19.การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22

20.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

21.การแจ้งขุดดิน

22.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

23.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

24.การแจ้งถมดิน

25.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

26.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

27.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

28.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

29.การรับชำระภาษีป้าย

30.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

31.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ