สภาพพื้นที่ของตำบลบ้านบอม โดยทั่วไปจะเป็นป่าไม้ และภูเขาสูง มีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับภูเขาและป่าไม้ และมีที่ราบลุ่มเป็นบางแห่ง มีความลาดเอียงจากทิศใต้ ไปทางเหนือ สภาพดินโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งเหมาะแก่การ ทำเกษตรกรรม ทำนาและทำไร่ถั่วลิสง หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวออกจากผืนนาแล้ว มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ อ่างเก็บน้ำแม่วะ มีระบบชลประทานใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม และมีลำห้วยแม่อิบ, ลำห้วยแม่ไทย, ลำห้วยแม่วะ, ลำห้วยแม่กอง, อ่างเก็บน้ำแม่อิบ, อ่างเก็บน้ำแม่ไทย, อ่างเก็บน้ำแม่วะ, อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กอง

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ         จด  ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ

ทิศตะวันออก  จด  ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ

ทิศใต้              จด  ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ

ทิศตะวันตก     จด  อำเภอเกาะคา

 

เขตการปกครอง ตำบลบ้านบอม แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่  1  บ้านบอม              นายจรูญ  อุบลศรี           (กำนัน ต.บ้านบอม)   โทร. 054-290-203

หมู่ที่  2  บ้านแม่ไทย         นายชัยพร แก้วปิงเมือง  (ผู้ใหญ่บ้าน)              โทร. 098-751-5157

หมู่ที่  3  บ้านหัวทุ่ง            นายชุติพงศ์ หูทิพย์       (ผู้ใหญ่บ้าน)              โทร. 087-575-0368

หมู่ที่  4  บ้านโป่งแน่น        นายเสาร์คำ วงศ์เคียน    (ผู้ใหญ่บ้าน)             โทร. 084-949-6879

หมู่ที่  5  บ้านบอมสามัคคี   นายวิชัย สองมา            (ผู้ใหญ่บ้าน)              โทร. 083-766-9948

หมู่ที่  6  บ้านบอมพัฒนา    นายจรัส อุบลศรี            (ผู้ใหญ่บ้าน)              โทร. 089-561-1899

 

แบบประเภทหมู่บ้าน หมู่บ้านปลอดยาเสพติด 6 แห่ง หมู่บ้านแผ่นดินทอง 6 แห่ง

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 2,687 คน แยกเป็นชาย 1,367 คน หญิง 1,320 คน 935 ครัวเรือน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 31.24 คน/ตารางกิโลเมตร ประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลประชากร
หมู่ที่

 

บ้าน

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์  พ.ศ.2558 ข้อมูล ณ พฤศจิกายนพ.ศ.2559 ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560
ชาย หญิง รวม ครัว เรือน ชาย หญิง รวม ครัว เรือน ชาย หญิง รวม ครัว เรือน ชาย หญิง รวม ครัว เรือน

1

บ้านบอม

204

182 386 159 202 181 383 159

207

180 387 160

208

184 392 160
2
บ้านแม่ไทย
287 294 581

191

287 289 576 193 286 292 578 198 282 289 571 198

3

บ้านหัวทุ่ง

173 155 328 116 169 153 322 116 170 154 324 117 170 152 322 117

4

บ้านโป่งแน่น

228 235 463 147 223 232 455 147 223 236 459 148 222 239 461 148
5
บ้านบอมสามัคคี
256 223 479 142 257 223 480 143 254 224 478 144 253 225 478 144
6

บ้านบอมพัฒนา

229 237 466 174 229 242 471 177 225 241 466 180 226 242 468 181
  รวม
1,377   1,326 2,703   929  1,367 1,320  2,687  935  1,365 1,327 2,692 947 948 1,331 2,692 948