bb1

ประวัติที่มาของชื่อตำบลบ้านบอม

ตำบลบ้านบอมจัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2373 ประวัติชื่อของตำบลบ้านบอมนั้น จากการสอบถามผู้อาวุโสในหมู่บ้านเล่าให้ฟังว่าชื่อตำบลบ้านบอม มาจากชื่อแม่น้ำลำห้วยแม่บอม เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของหมู่บ้านมีแม่น้ำลำห้วยแม่บอมไหลผ่าน ชาวบ้านจึงเรียกชื่อตำบลตามชื่อลำห้วยว่า “บ้านบอม” จนปัจจุบันนี้

 

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และประกาศราชกิจจานุเบกษา   ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539

logo

 

ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม เป็นรูปต้นโพธิ์ สื่อความหมายถึงสภาพพื้นที่ของตำบลบ้านบอม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ เขียวขจี สร้างความร่มเย็นให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของประชาชนที่อยู่อาศัยด้วยความสงบร่มเย็น

 

คำขวัญตำบลบ้านบอม  คือ

“ รอยพระพุทธบาทแม่ไทย         แหล่งรวมใจวัดบอมหลวงพระเจ้าแก้ว

ตามแนวเกษตรกรรม         ล้ำค่าภูมิปัญญาชาวบ้าน

จักสานหมวกไม้ไผ่         เลื่องลือแหล่งน้ำใส

อ่างแม่ไทย  แม่วะ         แม่อิบ  แม่กอง ”

 

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอแม่ทะอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทะ ไปตามถนน รพช.ลป. 4096 เป็นระยะทางประมาณ 13  กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1036 หรือ 1037 เป็นระยะทางประมาณ  35 กิโลเมตร ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 โทรศัพท์ 0-5420-9652

 

เนื้อที่

ตำบลบ้านบอม มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 86 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 53,750 ไร่