ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน

Posted by:

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม โดยนายกบุญยงค์  ไชยวงศ์สาย พร้อม หวัหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ ์ สามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกศุล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี โดยมี นางสุรีย ์มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธี พร้อมส่วนราชการอื่นๆ และจิตอาสาอำเภอแม่ทะ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน   ณ   หอประชุมอำเภอ แม่ทะ เมื่อช่วงเช้าวนัที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

 

พิธีลงนามถวายพระพร_๑๙๐๖๒๑_0004

พิธีลงนามถวายพระพร_๑๙๐๖๒๑_0005

พิธีลงนามถวายพระพร_๑๙๐๖๒๑_0006

พิธีลงนามถวายพระพร_๑๙๐๖๒๑_0007

พิธีลงนามถวายพระพร_๑๙๐๖๒๑_0001

พิธีลงนามถวายพระพร_๑๙๐๖๒๑_0002

พิธีลงนามถวายพระพร_๑๙๐๖๒๑_0003

0

Add a Comment